Hällristning L1967:6167 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x0,8 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 skeppsfigur, 2 djurfigurer, 2 vagnsfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 obestämbara figurer, fragment och 56 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 37 cm lång och av dubbellinjig typ med bemanningsstreck (sentida?). Djurfigurerna är 9-12 cm långa och dragdjur till de två vagnsfigurerna, vilka är 38-40 cm långa och 13-14 cm breda, fyrhjuliga. Cirkelfigurerna/ringfigurerna är 21 cm diam resp. 24x17 cm, båda med tvärstreck (sentida?). De obestämbara figurerna/fragmenten är 10-54 cm långa. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. Belägen på hällavsats mot S. På hällen finns också en sentida ristning i form av en sköld, en krona och namnet "ÖVERBY". (ATA Dnr 321-3948-2005; Anmälan i samband med dokumentation och specialinventering Broström/Falk-JönssonI/Viklund, "Stiftelsen" 2000.) Äldre beskrivning, se skannad inventeringsbok"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande delvis moränbundet berg, och omedelbart N om hällstup."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m VNV om hör av stengärdesgård och 40 m ÖSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.457913
Longitud: 11.391725
Lämnings-ID: L1967:6167
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6167