Hällristning L1967:6129 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,2x4,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 31 skepp, 12 människor, 5 djur, 6 ringfigurer, 1 handfigur?, 1 uthuggen yta, 1 spårstämpel, 1 ramfigur?, 4 obestämbara figurer, 47 fragment och 237 skålgropar. Skeppen är 14-146 cm långa, varav 26 av enkellinjetyp därav 18 med bemanningsstreck. 5 är av dubbellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck därav 4 med spantstreck, 1 med lurblåsare och 1 med styråra. Människofigurerna är 15-57 cm långa, varav 8 med helt uthuggen kropp, en av dessa saknar ben, 5 har svärd och 4 är hornförsedda, 3 av människofigurerna har ringformad kropp varav 2 helt uthuggna. 1 människofigur är av strecktyp. Djuren är 11-48 cm långa, varav 1 tvåbent med helt uthuggen kropp, 3 av strecktyp varav två 4-benta och ett tvåbent. Det femte djuret är en fågel. Ringfigurerna är 7-29 cm i diam, varav 1 ringkors, 2 uthuggna plattor och 3 enkelringar. Handfiguren är 20x16 cm. Den uthuggna ytan är 8x3 cm. Spårstämpeln är 7x6 cm. Ramfiguren är 20x8 cm. De obestämbara figurerna är 9-53 cm långa och 6-8 cm breda. Fragmentet är 4-110 cm långa. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-2 cm djupa. 1 skålgrop är belägen i en spricka. Många av skålgroparna i ristningens södra del är samlade i rader och grupper. Belägen på NÖ-SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2003). Äldre beskrivning: Se Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll mot åkermark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SSV om åkerkant, 37 m VNV om åkerhörn vid bäck."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.452991
Longitud: 11.365637
Lämnings-ID: L1967:6129
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6129