Hällristning L1967:6075 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, uppdelad i yta A-D. Yta A: Hällrsitning, 4,8x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 26 skepp, 1 ringfigur, 1 orm, 1 yxa, 1 uthuggen yta, 1 obestämbar figur, 12 fragment och 55 skålgropar. Skeppen är 16-61 cm l, 18 av enkellinjetyp, varav 8 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck, därav 1 med spantstreck och lurblåsare; 4 helt uthuggna, varav 2 med bemanningsstreck. Ringfiguren är 24 cm diam och består av en ring med mittcirkel och 5 ekrar. Ormen är 40 cm l. Yxan är 21 cm l. Den uthuggna ytan är 16x10 cm. Den obestämbara figuren är 24x7 cm. Fragmenten är 7-34 cm l. Skålgropar, 54 runda, 2-12 cm diam och 0,5-3,5 cm dj; 1 är avlång, 9x4 cm och 0,5 cm dj. 2,6 m V om yta A är: Yta B: Hällristning, 5,1x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 1 ringkors, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta, 6 fragment, 47 slipytor och 6 skålgropar. Skeppen är 14-105 cm l, 5 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp; 2 helt uthuggna, med bemanningstreck. Ringkorset är 45 cm diam och fragmentariskt. Den obestämbara figuren är 29x7 cm. Den uthuggna ytan är 7x4 cm. Fragmenten är 7-34 cm l. Slipytorna är 9-60 cm l, 2-16 cm br och 0,5-5 cm dj. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5 cm dj. 2,6 m NÖ om yta B är: Yta C: Hällristning, 2x0,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 44-59 cm l, 1 av dubbellinjetyp med bemanningstreck och spantstreck; 1 är helt uthugget. 2,3 m N om yta C är: Yta D: Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på lössprängt hällparti. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m Ö om åkerhörn. Mitt i stenmur."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.452306
Longitud: 11.37858
Lämnings-ID: L1967:6075
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6075