Hällristning L1967:6072 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 1 cirkel, 1 böjd linje, 1 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 27-63 cm l, varav 2 av enkellinjetyp med bemanning och 2 av dubbellinjetyp (fragmentariska) med djurhuvudstävar, varav 1 med bemanning. Cirkeln är öppen, 4 cm diam. Den böjda linjen är 11 cm l. Fragmenten är 10 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. Ovanför det större skeppet är isräfflor, vilka kan missuppfattas som huggna linjer. Belägen på SÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 1x0,57 m (Ö-V), bestående av 2 skepp varav ett ofullbordat, samt 4 skålgropar. Skeppen är 45-50 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. 4 m NÖ om ristningen är på östra sidan om stengärdesgården är 1 skålgrop, 5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är grunt huggen och därför otydlig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nedre delen av SÖ-sluttande berghäll som delvis är jordtäckt. Skogsmark (granskog) och betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om stengärdesgård (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422779
Longitud: 11.386835
Lämnings-ID: L1967:6072
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 87:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6072