Hällristning L1967:5978 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,7x1,8 m (NNÖ-SSV), bestående av 14 skepp, 4 människor, 7 djur, 1 korsfigur, 1 trädfigur?, 1 obestämbar figur, 5 fragment, 1 ränna och 97 skålgropar. Skeppen är 5 av dubbellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck, därav 2 med spantstreck; 9 av enkellinjetyp alla med bemanningsstreck. Människorna är 9-25 cm l, alla med uthuggen kropp, varav 2 är adoranter samt en är benlös "stående" i ett skepp. Djuren är 12-37 cm l, 6 är helt uthuggna varav 5 fyrbenta och 1 tvåbent; 1 är av strecktyp och fyrbent. Korsfigur, 9x7 cm. Trädfiguren?, 21x18 cm, stående i ett skepp. Fragmenten är 7-12 cm l. Skålgroparna är 2-11 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Av dessa är 12 st huggna i sprickor. Flera av skålgroparna är huggna i korta rader. Ränna, 5 cm l, sammanbinder 2 skålgropar. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SV om hushörn (V). 16 m NV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478495
Longitud: 11.355062
Lämnings-ID: L1967:5978
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 96:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5978