Hällristning L1967:5976 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,28 m (NV-SÖ) bestående av 2 cirkar av vilka den största är 28 cm diam. Den mindre cirkeln är 18 cm diam. I den större är början till en tvärgående linje. Från den mindre cirkeln, som ligger 9-10 cm SÖ om den större, utgår ca 6 cm lång "tapp" mot SÖ. Ristningen är grunt huggen. Ny beskrivning; Hällristning 1,8 x 1,2 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 människofigurer, 2 ring/cirkelfigurer, 12 obestämbarar figurer vara 9 är fragment och 4 älvkvarnar. Människofigurerna är 11-31 cm långa med helt uthuggna kroppar, varav tre har svärd och en är benlös. Cirkelfigurerna/ringarna är 18-29 cm diam, där den större är försedd med huvud. De obestämbara figurerna är 15-40 cm långa och 8-13 cm breda, varav fragmenten är 3-15 cm långa. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på Ö-sluttande häll. (ATA Dnr 321-3948-2005; Anmälan i samband med dokumentation och specialinventering Broström/Ihrestam, "Stiftelsen" 2000.)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot SÖ sluttande delvis jordtäckt berg. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om uthushörn och 30 m NÖ om bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.457738
Longitud: 11.393652
Lämnings-ID: L1967:5976
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5976