Hällristning L1967:5883 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 10?x3 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp, 1 människa, 1 djur, 1 ringkors, 3 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 20-97 cm långa, 1 av dubbellinjetyp med spantstreck, 6 av enkellinjetyp varav 4 med bamanningsstreck. Människan är 14 cm lång med helt uthuggen kropp. Djuret är 40 cm långt, konturhugget och fyrbent. Ringkorset är 37 cm diam. Fragmenten är 7-13 cm långa. Av skålgroparna är 9 runda, 3-6 cm diam och 0,5-1 cm djupa, 1 är avlång, 4x7 cm och 1 cm djup. Belägen på SÖ-sluttande brant häll och avsats. Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant mot SÖ sluttande berghäll och delvis jordtäckt. Skogsmark. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NÖ om RAÄ 51:2"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450855
Longitud: 11.36529
Lämnings-ID: L1967:5883
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5883