Runristning L2012:552 i Solna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment av grå granit (U 125 B), 42x37x14 cm st, med rester av en runslinga med 7,5-8 cm höga runor. Uppmålat med röd färg och monterat på en träställning. Inskrift: "-uri × hiþa" .Enligt Erik Brate (Anteckningar 1916, ATA) påträffades fragmentet "1915 på blindinstitutets tomt vid gamla trädgårdsbyggnaden i sluttningen åt S, där järnvägen nu har sina nya spår. Den 1903 påträffade biten var funnen tätt bredvid". Det andra fragmentet (U 125 A med runorna suein × ...R × s-...) försvann tidigt, men ska enligt Brates anteckningar 1903 (ATA) då ha funnits "vid Tomteboda Blindinstitut, ofvanpå muren utanför södra ändan af trädgårdsbyggnaden". Geometrin visar den ungefärliga ursprungliga platsen för runristningen. Se nuvarande plats RAÄ Solna 60:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.348749
Longitud: 18.019242
Lämnings-ID: L2012:552
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 116
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:552