Runsten Sö35, L2014:6479 i Ytterjärna
Foto av Runsten Sö35, L2014:6479 i Ytterjärna
Foto av Runsten Sö35, L2014:6479 i Ytterjärna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Lét Ingigeirr/Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. Guð hjalpi ônd þeira. Þórir hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gravfält, ca 120x90 m (NÖ-SV), bestående av ca 60fornlämningar. Dessa utgöras av 12 högar, ca 46 runda, fulldastensättningar och 1 treudd. Högarna äro 6-12 m i diamoch0,5-1,2 m h, 4 har enstaka 0,1-0,6 m st stenar i ytan. 1 harmittsten 0,5 m och 0,3 m br. 1 har 3 större block 0,4 m och0,5-0,8 m l. 1 har kantkedja 0,4 m h av 0,3-0,8 m l stenar. 2har mittgrop 1-2x1 m. En hög är dock ca 1,3 m hög med en diam avca 12 m, och kantkedja 0,5 h av 0,4-0,8 m st stenar. Högen haren grop i mitten 1x2 m. En hög i gravfältets SÖ del är skadad avnu raserad potatiskällare. De runda stensättningarna är 3-9 m idiam och 0,2-0,4 m höga. Övertorvade. 7 har enstaka 0,1-0,6 m ststen i ytan, 2 har mittsten 0,3-0,7 h och 0,4 br. Gravfältetbeväxt med tall, gran samt enstaka lövträd. 2 med synligkantkedja, 0,3 och 0,2-0,5 m stora stenar. Treudden, belägen 20m NV om runstenen (nr 116 a) är ca 13 m, i sida (NV-Ö-SSV), 0,2m hög. Rest av kantkedja å Ö udden 0,3 h, 0,25-0,4 m l stenar.F.Ö. övertorvad. Hörnstenar saknas. I Ö delen av gravfältet gåren stenmur ca2) 1 runsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nivå 20-40 m ö h. Moränhöjd SÖ sluttning, skogsmark (barrskog)"
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.06307
Longitud: 17.599359
Lämnings-ID: L2014:6479
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 116:2
Sveriges runinskrifter: Sö35, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tjuvstigen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6479