Runsten Ög170, L2012:2374 i Gårdeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fôður sinn Sini(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig gråsten 1,35 m hög, 1 m bred (NV-SÖ) och 0,45 m tjock. Runhöjd ca 15 cm. I stenens mittparti är ett inhugget kors, ca 0,35-0,25 m. Inskrift åt NÖ: Se inskrift i inventeringsbokuppslaget. Enligt Östergötlands runinskrifter låg stenen djupt i jorden och blev upptagen 1800-1812 och blev flyttad till nuvarande plats. Inskriften börjar nedtill till vänster, är tydlig och lyder:"Hallsten reste denna sten över sin fader Siner." Intill och på ömse sidor om stenen är 2 klotstenar placerade ca 0,35 m diameter."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdeby socken i Söderköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsatser mellan mindre bergshöjder. Gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S 30 grader V och omedelbart intill väg (V 30 grader N-Ö 30 grader S) och 18 m NNV om Ö hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Gårdeby socken eller Söderköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.439437
Longitud: 16.081947
Lämnings-ID: L2012:2374
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdeby 17:1
Sveriges runinskrifter: Ög170, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ösby
Placering: Nu vid Åkerby.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Söderköping
Socken: Gårdeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:2374