Runsten DR268, L1989:3598 i Östra Vemmenhög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bróðir reisti stein þenna eptir Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m h, 1,5 m br vid basen och 0,75 m br (Ö-V) och 0,55 m br. Runorna är 17 cm h. Ristningent är åt N-sidan. Stenen står direkt i marken, med några runor under markytan. Texten lyder i tolkning: "Broder reste denna sten efter sin broder Busa (han var) en mäktig man" (se skiss i inskannade dokument). 1966 tätades vissa sprickor med finkornigt cementbruk, stenen frigjordes från lavar, runorna uppmålades samt restes från sin lutning. Dessutom höjdes den ca 1 m. 1977 målade Runverket upp den och undersökte den."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Vemmenhög socken i Skurup kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lågt liggande parti i närheten till nu omlagd bäck. Moig sandmark. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m S om åkerkant och äldre landsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten DR268, L1989:3598 i Östra Vemmenhög:
"Sägnen berättar att en vacker jungfru som bodde på Dybäck hade två friare. Jungfrun kunde dock inte bestämma sig för vem av dem hon skulle gifta sig med, så en envig fick avgöra saken. Detta skedde på den plats där Östra Vemmenhögs kyrka nu är belägen. Den ene friaren föll, den andre begav sig mot Dybäck men hann inte längre än till Herremannabron där han stupade. Jungfrun lät då uppresa minnsvårdar på de platser där friarna hade stupat. Åt den ene denna runsten och åt den andre en ättehög (RAÄ-nr Östra Vemmenhög 2:1)."
Vill du se flera runstenar i Östra Vemmenhög socken eller Skurup kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.416336
Longitud: 13.508693
Lämnings-ID: L1989:3598
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Vemmenhög 3:1
Sveriges runinskrifter: DR268,
Plats: Östra vemmenhög, dybäck
Placering: gården Dybäck
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Östra Vemmenhög
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:3598