Runsten U458, L2017:3827 i Haga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eistr lét reisa ... eptir Svarthôfða, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment bestående av två delar till en och samma runsten.Delarna har passning i brottytorna. Materialet är grå,svartspräcklig, grovkornig granit. Ihoppassademäter fragmenten55x48 cm, tjocklek 40 cm. Runhöjden är 6-7 cm. På ristningsytansyns rester av ornamentik och delar av ett flätkors, i vänstrakanten rester av en runslinga. Inemot mitten är ristningsytanmissfärgad till en brunsvart nyans. Dess fragment har medsäkerhet tillhört den sedan länge försvunna runstenen U 458.Stenen var tydligen redan då fragmentarisk. Efter Celsius besökhar stenen försvunnit och trots efterforskningar ej påträffats.De båda fragmenten har tydligen använts som byggmaterial viduppförande av en mangårdsbyggnad. Vid rivning av denna våren -78,återfanns fragmenten. Vid genomletning av "rivningshögen"påträffades inte några fler runstensdelar. 1) Runstensfragment, 2I målat. Fö inga tillägg. Ca 25 m ÖSÖ om nr 1 är: 2) Fyndplatsför 1 1800-tals mynt (1803). 30 m ÖNÖ om nr 2 är: 3) Fyndplatsför 1 1800-tals mynt (1820). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 10 m VNV från manbyggnad (SV hörn)"
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682996
Longitud: 17.699873
Lämnings-ID: L2017:3827
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 39:1
Sveriges runinskrifter: U458, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3827