Runsten U449, L2016:4550 i Odensala
Foto av Runsten U449, L2016:4550 i Odensala
Foto av Runsten U449, L2016:4550 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Fastgeirr/Fastgerðr ok Vémundr létu reisa ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 195x140 m (NV-SÖ), bestående av ca 90 fornlämningar.Dessa utgöres av 11 högar, ca 71 runda eller närmast rundastensättningar, varav några högliknande, 5 rektangulära ellernärmast rektangulära stensättningar, 1 kvadratisk stensättning,1runsten och uppgift om 1 runristning i fast häll. Högarna är 7-14m diam och 0,7-1,8 m h. Några har i ytan enstaka till talrikastenar, 0,2-0,6 m st. Några är mer eller mindre skadade med eneller flera gropar i mitten eller ytan. De är belägna längsmoränryggen i gravfältets mittparti. De runda eller närmast rundastensättningarna är 4-12 m diam och 0,2-0,7 m h. Samtliga ärövertorvade utom en belägen i N intill runstenen. Den är 10 mdiam och 0,4 m h med något ojämn fyllning av 0,3-0,7 m st, delvisövermossade stenar. Två stensättningar har mittsten?, 0,3-0,5 mst och 0,1-0,3 m h. Några har i mitten grop, 1-2 m diam och0,1-0,3 m dj, de flesta är ojämna och tuviga i ytan. Några ärbelägna i Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och sluttningar av mindre, flack moränrygg (NNV-SSÖ) i lättS-sluttande moränmark N om odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Begränsas i N och Ö delvis av väg"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680955
Longitud: 17.863905
Lämnings-ID: L2016:4550
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 116:2
Sveriges runinskrifter: U449, (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4550