Runsten U448, L2016:3495 i Odensala
Foto av Runsten U448, L2016:3495 i Odensala
Foto av Runsten U448, L2016:3495 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígull ok Bjôrn létu reisa stein eptir Þorstein, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,9 m h, intill 1,45 m br (NNÖ-SSV) och intill0,5 m tj, Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot ösö. Runstenensägs vid tidigare inventering stå Ö om vägen och är också markerdså på både ekonomiska och topografiska kartan. Den är sålundaflyttad till V sidan av vägen eller tidigare felmarkerad. Denstår nu på gränsen till gravfält nr116. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Obetydligt S-sluttande moränmark i N kanten av odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m VSV om vägkorsning"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680778
Longitud: 17.865112
Lämnings-ID: L2016:3495
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 135:1
Sveriges runinskrifter: U448, (Upplands runinskrifter)
Plats: Harg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3495