Runsten U443, L2016:4498 i Odensala
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Ey... ... fôður sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 0,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och 0,2 m tj.Runhöjd 7 cm. Runstenen är löst uppställd mot en stör lönn, ochlutar kraftigt mot V. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Runstenen ärfragmentarisk. Enligt muntlig uppgift har stenen varit inmurad ien tvättstugegrund vid nuvarande vägkorsningen ca 20-30 m mot SV.Möjligen har den stått längs den forntida? vägen nr 122, vilketäven runstenen nr 189 har gjort. 2 m SV om nr 1 är 2) Flat häll,granit, 1,4x0,7 m (Ö-V) och 0,2 m tj. Form och storleköverensstämmer någorlunda med den försvunna runstenen U 441,vilken funnits vid prästgården Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark i odlad dal. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om väg (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.665289
Longitud: 17.848873
Lämnings-ID: L2016:4498
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 121:1
Sveriges runinskrifter: U443, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4498