Runsten U428, L2016:7807 i Norrsunda
Foto av Runsten U428, L2016:7807 i Norrsunda
Foto av Runsten U428, L2016:7807 i Norrsunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Gunnarr ok Gullaug létu reisa stein eptir uiki ..., son sinn. §Q Gunnarr ok Gullaug létu reisa stein eptir Víghjalm, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Gravfält 100x55 m (N 35cg V-S 35cg Ö) bestående av ca 30fornlämningar. Dessa utgöras av ca 20 runda stensättningar och1runsten. Stensättningarna äro ca 4-8 m diam och ca 0,2-0,5 m h.Flera ha tydliga kantkedjor av ca 0,2-0,8 m l och ca 0,2-0,4 m hstenar. Övertorvade. Flera av stensättningarna äro skadade genomskattgrävning. På gravfältet finnas även rester (S hälften) aven hög, ca 10 m diam och ca 1,0 m h. 2)Runstenen står igravfältets N del. (Ca 2,5 m S om landsväg). Den är ca 2,3 m h,2,0 vid basen samt 0,75 vid toppen (NÖ-SV) och den vänder denristade sidan mot N. Runornas höjd är 10 cm. Runstenen ärhopsatt av tre stycken. En del av runstenen saknas. Gravfältetär beväxt med enstaka granar och lövträd. Gunnar och Gullög lätoresa stenen efter ----- sin son -----. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt krön och sluttningar av bergrygg med moränavlagringar.Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I NV, gränsande mot väg"
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.587933
Longitud: 17.882583
Lämnings-ID: L2016:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 47:2
Sveriges runinskrifter: U428, (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7807