Runsten L2016:9477 i Skånela 🇬🇧
Även känd som Örnsbacken
Foto av Runsten L2016:9477 i Skånela
Foto av Runsten L2016:9477 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilvé ok Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir Jóstein ... ... Hjalpi Guð aon hiti reisa(?) eptir Jôfur iarþnn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Område med: (f.d. 1) Stensättningsliknande lämning, rund 5 m idiam och 0,2 m h. Övertorvad. I ytan enstaka synliga 0,1-0,2 mst stenar. Beväxt med ett större lövträd och några granplantor.3 m S 30cg V om 1 är (f.d. 2) Stensättningsliknande lämningrund, 5 m i diam och 0,2 m h. Övertorvad. I ytan enstaka synliga0,2-0,3 m st stenar. Beväxt med en granplanta och hallonsnår. 8m S 10cg Ö om 2) (f.d. 3) är (f.d. 4) Stensättningsliknandelämning rund 3 m i diam och 0,1 m h. Övertorvad. I ytan enstakasynliga 0,3-0,4 m st stenar. Samtliga stensättningsliknandelämningar har ojämn yta och oklara yttre begränsningar. Möjligenrest av bebyggelse eller uppkördodlingssten. T4 m S 10cg Ö om f.d. 2 är2) (f.d. 3) runsten av gråsten, 2,3 m h, intill 0,9 m br (Ö-V)och 0,55 m tj. Runslingans är intill 10 cm br. En del avrunslingan skadad i Ö kanten av stenen. Ristningen vetter mot NÖ. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg, moräntäckt bergsplatå. Åkerholme. Nyplanterad barrskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 4 m SÖ om väg"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.609703
Longitud: 17.99315
Lämnings-ID: L2016:9477
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 163:2
Sveriges runinskrifter: U319 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kimsta
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Örnsbacken
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ca80d996-c795-4955-b7c5-191e5151b00c