Runsten UFv1979;244A, L2016:5342 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu gera ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h, 0,55 m br (N-S) och 0,7 m tj. På den Vsidan är en runslinga med 0,07 m st runor. Inom runslingan är ettkattdjur. Runstenen är funnen strax Ö om en mindre åkerholme,benämnd "Jenko", 100 m N 30cg V om nuarande uppställningsplats.På åkerholmen skall ett hus ha stått, nu syns inga rester avdetta. Talrikt med odlingssten är uppkört på holmen. 2 m V omnr 1 är: 2.Vägbank, 1989 besiktigade D. Damell ett schakt som tagits upptvärsöver brukningsvägen. Då kunde konstateras att vägen varmycket omsorg-sfullt byggd med en stenlagd vägbana med stensattakanter vilande på en bädd av mo och lera, i sin tur överlagrandeen "vägkropp" av mosandpå lera med inslag av trärester. Schaktetligger ca 100 m NÖ om run- stenen. Kan vara den bro som omnämnspå runstenen.>K:Dnr.2748/89 Ant- ecknat 90.03.28/B. Johanssen.Rapporterat av D. Damell.>T D:Dnr 5117/ 77 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö brukningsväg"
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.649624
Longitud: 18.009811
Lämnings-ID: L2016:5342
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 229:1
Sveriges runinskrifter: UFv1979;244A,
Plats: Husby-sjuhundra kyrka
Placering: I tornkammaren.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5342