Runsten L2016:2101 i Husby-Ärlinghundra 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:2101 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2016:2101 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, bestående av tre runstensfragment, påträffade vid skilda tillfällen i den S kyrkogårdsmuren. Fragment "A" (1993) i den SÖ delne och fragment "B" (1996) och "C" (1984) i den SV delen. Fragment "A" är 0,85 x 0,86 m och 0,18 m tj och har utgjort runstenens nedre del. Fragment "B" är 0,27 x 0,25 m och 0,18 m tj och har passning till fragment "C", vars mått är 0,72 x 0,68 x 0,49 m. "B" och "C" har utgjort runstenens övre del. Runornas höjd på de tre fragmenten varierar melllan 6,5-10 cm. Antalet runor är 55 st. (se dnr 326-2409-2002) Sommaren 2003 hittades högra delen av stenens mittparti och något senare samma år ett litet stycke av stenens mitt i kyrkogårdsmuren. Fortfarande saknas ett stycke av runstenens mittparti och en stor del av dess rotparti. Delarna med inbördes passning har delvis sammanfogats. (Det mindre stycket av stenens mitt förvaras nu hos Kyrkogårdsförvaltningen.) (se dnr 323-2662-2006) Enligt Nytt om runer 19 lyder inskriften:"Sigfast och Sigfuss(?) ... reste denna sten och ... frida efter Vifast, sin fader. Gud hjälpe och Gud(s moder?) hans ande ... högg stenen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstensfragmenten är placerade utanför bogårdsmuren strax till höger om västra ingången till gamla kyrkogården."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640103
Longitud: 17.880946
Lämnings-ID: L2016:2101
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 204:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0c1bd2f8-8bba-4276-9e0d-f3eff7b726b7