Runsten L2016:1702 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, (SV-NÖ), av grå granit. 1,1 m hög 0,75 m bred vid basen samt 0,41 m tjock. Stenen har på SÖ sidan inskrift av 10-11 cm höga runor. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunna och Sutare reste stenen ... Sigbjörn satte efter sin fader en mycket stor sten ..." Se skiss i inventeringsboken. I vägkanten 9 m Ö om stenen är ytterligare ett stycke av stenen 1,5x0,38 m stort. Denna del av stenen bör flyttas. Enligt Runverket har två fragment återfunnits, hopsatts och rests 1956 på gårdsplanen vid Broby 40 m NO om nya mangårdsbyggnaden. Denna plats ligger 100 m S om fyndplatsen. De återfunna fragmenten uppmålade 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark, trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om väg, 3 m N 10cg V om infart till Broby gård."
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.632901
Longitud: 17.881562
Lämnings-ID: L2016:1702
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 146:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1702