Runsten L2016:1061 i Husby-Ärlinghundra 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:1061 i Husby-Ärlinghundra
Foto av Runsten L2016:1061 i Husby-Ärlinghundra
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Enligt uppgift av Ivar Kull Furubo Ekilla, (tel Märsta 108). 1runsten i brunn vid stallbyggnaden, ditflyttad omkr 1910. Enligtsenare meddelande per telefon uppgav Herr Käll, att han talat medden som låtit stensätta brunnen. Denne uppgav, att runstenen togstill brunnen 1911 eller 1912 och att den slogs sönder i mindrebitar, vilka sedan lades i brunnens stenkanter. Brunnen numeraigenlagd. Vid inventeringstillfället 1979 kunde inget iakttagas.Bevakas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Gräsmatta"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.628434
Longitud: 17.828432
Lämnings-ID: L2016:1061
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 130:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0a932a7f-769f-416b-aa0a-b748ba724639