Hällristning U308, L2015:4916 i Skånela
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. Þorgautr risti rúnar þessar, Fóts arfi. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 4-5x2 m. Ristningsytan, som vetter motÖSÖ, är ca 1,2x1 m. Runslingans höjd är 3-9 cm. U 308. Bör imålasoch lätt buskröjas. Ca 20 m N därom är ett tidigare markant lågtröjningsröse, vilket är 3-4 m st och i NV har markant hörn.Brännässlor på och S därom ger delvis intryckav grundlämning. TA: E Wessén - S B F Jansson 1943: Upplands runinskrifter nr 308.SGU, Uppsala SV 1971. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö foten av låg bergrygg med tunna moränavlagringar mellan flackadalgångar. Hagmark, f d"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSV om kraftledning (VNV-ÖSÖ), 8 m V om åkerkant"
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.584927
Longitud: 17.947175
Lämnings-ID: L2015:4916
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 122:1
Sveriges runinskrifter: U308, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekeby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Torgöt Fotsarve (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4916