Hällristning L2015:2419 i Salems
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Älvkvarnsförekomst, 2,1x1,8 (N-S), i den mot NV vända, sluttandesidan av block, 5x2,5 m (NÖ-SV) och 1,5 m h, bestående av ca 130älvkvarnar och 3 ovala fördjupningar. Älvkvarnarna är vanligen3-9 cm i diam och 0,3-3 cm dj. 6 älvkvarnar bildar 3 par med tvåtätt liggande älvkvarnar,, förbundna med korta rännor. 9älvkvarnar är små, 1,5-2 cm i diam och är ordnade i2 parallellarader med 5 resp. 4 älvkvarnar. De ovala fördjupningarna är 11-22cm 1, 7-8 cm br och 2-3 cm dj. Älvkvarnarna är belägna i endiabas(?) skorpa på blocket, som i övrigt är av granit. Vissaälvkvarnar har slipats genom nämnda skorpa och ner iunderliggande stenmaterial. Stora delar av blocket övermossad.Ändring, dnr1986/85: Enl. uppgift från Sven-Gunnar Broström ochKenneth Ihrestam 1985-03-12 består fornlämning nr 318 av 1hällristning:människofigur, 0,17 m. 226 älvkvarnar: 1-9 cm i diamoch 0,5-5 cm djupa. Av dessa är 13 ovala, från 4 utgår rännor. 10är parvis sammanbundna med rännor och 21 älvkvarnar bildar 3parallella rader med 7 älv Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Salems socken i Salem kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Block, fristående i åkermark. Inre delen av dalgång"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Fristående block i åker"
Vill du se flera runstenar i Salems socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.24994
Longitud: 17.682555
Lämnings-ID: L2015:2419
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 318:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Salem
Socken: Salems
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2419