Runsten Vs27, L2004:8783 i Kila
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorbjôrn ok Ingifastr létu reisa eptir Sigþorn, fôður sinn. Hann varð dauðr í fôru. Litli risti rúnar. ...geirr bað brú gera rýmri. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,75 m hög, 0,6-1,25 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,25 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-11 cm. På S sidan följande inskrift:"Torbjörn och Ingefast läto resa efter Sigtorn sin fader. Han blev död på utfärd. Litle ristade runorna." Drakslinga med huvud och svans längs stenens kant. Korsmärkt. Ifylld med rött. Stenens topp är avslagen(?) Spricka ifylld med cement. Stenen flyttad 10-12 m åt S. Enligt prästernas rannsakningar skall ha funnits ytterligare en runsten i närheten. Den skulle vara en aln lång och en bred och ansågs utgöra toppen av den stora runstenen. Inskriften lyder: "bjöd göra bro". Denna anses numera utgöra ett fragment av en annan runsten. Stenen försvann i början av 1800-talet. Uppmålad 1981. Uppmålad 2003."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kila socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av låg flack höjd i flack dalgång. Åkerhörn."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m N om gammal landsväg och 1 m Ö om dike."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vs27, L2004:8783 i Kila:
"Stenen fördes i början av 1800-talet av en bonde, Jansson i Grällsta, till hans hus för att användas till trappsten vid boningshuset. Genast började nattliga spökerier. Bonden var tvungen att återföra stenen till gärdet."
Vill du se flera runstenar i Kila socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.851997
Longitud: 16.533578
Lämnings-ID: L2004:8783
Riksantikvarieämbetets ID: Kila 1:1
Sveriges runinskrifter: Vs27, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Grällsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med gulaktigt ytskikt
Runristare: Litle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Kila
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:8783