Runsten Vs23, L2004:7414 i Fläckebo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét ... ... eptir ... ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörkgrå glimmerskiffer, intill 1,5 m hög, intill 0,95 m bred (V-Ö) i basen och 0,2 m tjock. Fragment av runskrift med intill 8,5 cm höga runor i nedre vänstra och i övre högra kanten på flatsidan mot SSV. På samma sida är sex skålgropar. Se skiss i inventeringshandlingarna. Inskriften går ej att läsa pga att stenen är söndervittrad. Inskrift enl Celsius: 1726: ...ui...x lit x ri-.....iþun x efti x....I....Iir x...b... - - - -num x - - þi x re - - - niraeftR - ... Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fläckebo socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag ÖSÖ-sluttning av höjd. Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Fläckebo socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.891214
Longitud: 16.375647
Lämnings-ID: L2004:7414
Riksantikvarieämbetets ID: Fläckebo 2:1
Sveriges runinskrifter: Vs23, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Gussjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå glimmerskiffer
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Fläckebo
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:7414