Runsten L2002:5306 i Sala socken
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Åkerholme, 120x90m (ÖSÖ-VNV). På åkerholmens högsta högsta del ärflera stenblock, intill 3 m st. Bevuxen med en mängd lövträd ochlövbuskar.I Ö kanten påförda jordmassor och sten. Bevuxen med lövsly,lövträd och tät markvegetation av främst nässlor och hallon.Jfr RAÄ nr 6, bebyggelselämningar S om Köpalla inom Sala stad ochgården Kappalbo i linje!2) Uppgift om rumsten? Bergström, E. meddelar i brev t. int. S.Drakenberg, 1935 att "vid torrläggningen av Saladamm år 1900 enarbetare, Störman, boende i Ingborgbo, Saladamm, jämte en kamratmed blöt lera övertäcken runnsten i närheten av Kapellholmen".Detta meddelades av bonden i Snarpsätra. Inga spår 1989. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sala socken socken i Sala kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack förhöjning i slättområde. Åkerholme bevuxen med lövträd ochlövbuskar."
Vill du se flera runstenar i Sala socken socken eller Sala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.965058
Longitud: 16.641848
Lämnings-ID: L2002:5306
Riksantikvarieämbetets ID: Sala socken 10:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Sala
Socken: Sala socken
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:5306