Hällristning L2007:4078 i Eskilsäter
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,1 x 6,4 m (NNÖ-SSV), bestående av minst 7 skepp, 3 obestämbara figurer och 70 skålgropar. Skeppen är 45-234 cm l, varav 6 av dubbellinjetyp (eventuellt är ett dessa av trelinjetyp) och 1 av enkellinjetyp. Ett av de dubbellinjiga skeppen har bemanningsstreck placerade på köllinjen. De obestämbara figurerna är 13-46 cm l och består av en kort bred linje och två U-formade böjda linjer. Skålgroparna är 3-7 cm i diam. och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på svagt VNV-sluttande större häll. Figurerna fördelar sig på tre ytor med en trolig eldskada centralt på hällen. (RAÄ dnr 326-3214-2009) Äldre beskrivning: Hällristning, 7.5x2.5 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 skepp och ca 60 älvkvarnar. Skeppen är 1.25-2.25 m l (NNÖ-SSV) ristade parallellt med isrepor och det största skeppet längst i SSÖ med fören ca 3.5 m SÖ om de övrigas akter. Älvkvarnarna är 3.5-7 cm diam och 0.5-1.5 m dj. Ca 50 st är i nära anslutning till de två skeppen i NNV. Ristningen är huggen i tämligen slät bergssluttning med isrepor i svag lutning mot NV. Revidering 1991:R. Dybeck, Runa, 1847. Skiss i inventeringshandlingarna. ATA Dnr 321-1519-2005, Rapport 2004:36, Värmlands museum, Avtorvning runt ristningen, där fler älvkvarnar påträffades."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Eskilsäter socken i Säffle kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt VNV-sluttande större häll. Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m NÖ om väg (NV-SÖ) är ristningens NV begränsing."
Vill du se flera runstenar i Eskilsäter socken eller Säffle kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.912605
Longitud: 13.220631
Lämnings-ID: L2007:4078
Riksantikvarieämbetets ID: Eskilsäter 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Säffle
Socken: Eskilsäter
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:4078