Hällristning L1943:9450 i Hökhuvud 🇬🇧
Foto av Hällristning L1943:9450 i Hökhuvud
Foto av Hällristning L1943:9450 i Hökhuvud
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x4 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 3 obestämbarafigurer, 2 parallella linjer, 2 slipytor och 1 älvkvarn.Skeppen är 52, 45 och 46 cm l. De är konturristade och avdubbellinjetyp. Ett har minst tre inre lodräta linjer(spantstreck). Två av de obestämbara figurerna är 43x18 cm ochbestår i huvudsak av två parallella linjer som i ena ändensammanstrålar. En är på ett ställe avbrutna genom enavspjälkning, 6x4,5 cm. Möjligen betår figurerna av tvåsammanristade skepp. Den andra obestämbara figuren, består avtvå korsande linjer, 34 och 27 cm l. De två parallellalinjerna är 60 resp. 16 cm l. Bägge är bågformade och utgörmöjligen ett fragmentariskt skepp. De två slipytorna ärsluttande, 3,9 m l (NV-SÖ), 0,2-0,4 m br. En som har blankslipadyta är svagt bågformig och bredast vid basen. Den andra ärnärmast helt överväxt av lav, men skönjbar. Älvkvarnen, belägeni områdets S kant, är 8 cm diam och 1 cm dj. Skrovlig yta ochdärigenom något osäker. Inom hällristningsytan finns talrikaotydliga linjer. Dessa kan möjligen bilda figurer, men de flestaär sannolikt skrapspår. Berghällen är i huvudsak mörk ochfinkornig. I S delen vid älvkvarnen är bergarten ljus ochgrovkornig. Enligt ortsbon Sune Hansson, ca 30 år, har han sombarn åkt rutschbana på en av slipytorna med hjälp av plåtbitar.Detsamma har, enligt sagesmannen, hans farmor och farmodernsföräldrar gjort när de var små. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hökhuvud socken i Östhammar kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV-sluttning av bergsförhöjning (NNÖ-SSV), med sedimentdal iNV-V. Betad hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NÖ om åkerhörn. 12 m VNV om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.253917
Longitud: 18.279541
Lämnings-ID: L1943:9450
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 190:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3e13c109-b884-4b06-b174-cdf390b28612