Runsten Nä34, L1981:9172 i Rinkaby
Även känd som Nastastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórheiðr lét reisa stein eptir Lýðbjôrn, son sinn nýtan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av granit, 2,25 m hög, 1,15 m bred och 0,3 m tjock. Runornas höjd är ca 11 cm. Runstenen är flyttad till platsen. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin dugande son." Enligt Närkes runinskrifter är ristningsytan hårt sliten och vad inskriften beträffar har den delvis huggits upp i senare tid av en person som inte har kunnat runor. Tidpunkten för upphuggningen kan bestämmas till 1800-talets förra del. Uppmålad 1996. N om runstenen går i riktning NV-SÖ en dubbel stenrad av delvis kantställda 0,4-0,7 m höga, 0,6-1 m långa och 0,4-0,5 m breda stenar. Stensträngen går (SÖ-NV)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rinkaby socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränsluttning m S. Hagmark intill väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om vägkant 10 m väster om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Rinkaby socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.331347
Longitud: 15.353497
Lämnings-ID: L1981:9172
Riksantikvarieämbetets ID: Rinkaby 5:1
Sveriges runinskrifter: Nä34, (Närkes runinskrifter))
Plats: Nasta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusgrå granit
Runristare: En van och konstnärligt framstående ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Nastastenen -
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Rinkaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:9172