Runsten L1981:8316 i Stora Mellösa 🇬🇧
Foto av Runsten L1981:8316 i Stora Mellösa
Foto av Runsten L1981:8316 i Stora Mellösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Inga lét rétta eptir Ásl/Ôsl, stýkson/stjúpson/stýka/stjúpa sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 1,7 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. Runhöjd, 12-15 cm. Ristningen vetter mot VSV. Inskrift: "ika : let : rietr : eftr : asl : s-vkn : sin :" ("Inga lät resa efter Ösl(?), sin ...") Enligt uppgift skall runstenen på 1600-talet ha tjänstgjort som tröskel i södra kyrkoporten. På 1830-talet flyttades stenen och lades i södra kyrkogårdsmuren strax V om grinden. Runstenen flyttades 1952 ca 20 m åt N och restes på sin nuvarande plats. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nära krönet av flack moränrygg (NÖ-SV). Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SÖ om kyrkans SV hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.212279
Longitud: 15.50278
Lämnings-ID: L1981:8316
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 32:1
Sveriges runinskrifter: Nä12 (Närkes runinskrifter))
Plats: Stora mellösa kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Ev. samma som gjort Nä 9.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/008327ae-19d9-4c7b-ae74-9ad1effa763d