Runsten L1980:3708 i Stora Mellösa 🇬🇧
Även känd som Åsbystenen
Foto av Runsten L1980:3708 i Stora Mellösa
Foto av Runsten L1980:3708 i Stora Mellösa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr/Arnhvatr lét hôggva stein þenna eptir Bolla/Bóla, fôður sinn. Hann varð dauðr í Víneyju ... ... ... a-s-uar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runblock, i plan NNÖ-sluttande ovansida av jordfast block, 2,5 x 2,1 m stort (NV-SÖ) och 0,5-1,5 m hög. Runorna är ristade i en slingrande djurkropp. Dessa är 10-14 cm höga, 1,0 cm breda och 0,5 cm djupt ristade. I ristningens del är en försänkning 0,2 m diameter och 3-4 cm djup, tidigare tolkad som en offergrop. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Anund (?) lät hugga denna sten efter Bolle sin fader. Han blev död på Vinön..." Enligt Närkes runinskrifter är ristningen av låg konstnärlig kvalitet och ristaren gör ett ovant intryck. Trots att den senare delen av inskriften inte kan tolkas hör inskriften till Närkes innehållsrikaste och är den enda i av Närkes runinskrifter som innehåller ett ortnamn. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Jordfast block i SÖ-sluttande mark. SÖ-sidan av rullstensås (N-S). Fd åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m SSÖ om ekonomibyggnadens SÖ hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.204365
Longitud: 15.576759
Lämnings-ID: L1980:3708
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 53:1
Sveriges runinskrifter: Nä15 (Närkes runinskrifter))
Plats: Åsby
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Åsbystenen
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e78bf374-db09-44de-98e7-f9b885664ae7