Runsten Sö226, L2015:6152 i Sorunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Vébjôrn ok Hrafni ok Ketilbjôrn reistu stein at Geirbjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,55 m br, 0,25 m tj vid basen och 0,15 vid toppen, och 1,6 m h. Runhöjd 12 cm. Slingans största bredd är 1,4 m och 1,5 m h. Runstenen står stöttad av mindre stenar. Dess riktning är NV-SÖ och den lutar något åt SV. Runtext enligt upplysningstavla: "Björn och Vibjörn och Ramne och Kättilbjörn reste stenen efter Gerbjörk sin fader." Stenen är känd sedan 1600-talet. Tidigare uppteckningar: Nr 2 i tid. inv."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamn kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På låg udde av moränrygg (berg i dagen). Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N om landsväg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.084028
Longitud: 17.813472
Lämnings-ID: L2015:6152
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 454:1
Sveriges runinskrifter: Sö226, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Norra stutby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6152