Runsten Sö51, L1984:7599 i Nyköpings
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðfastr, Sæulfr reistu at Holmstein, bróður sinn, stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,1 m h, 0,9 m br (Ö-V) vid basen, avsmalnande uppåt, 0,5 m br, avrundad upptill. Runhöjd 6-8 cm. Imålad med röd färg, till stor del avflagnad. Ristningen vetter mot NNÖ. Inmurad i kyrkovägg på Allhelgona kyrka. Sprucken i nedre delen. Intill runstenen är en upplysningsskylt med texten: Runsten från 1000-talet. Stenen har varit känd åtminstone sedan 1600-talet och alltid suttit på sin nuvarande plats där den säkerligen inmurades, när saristian byggdes under senmedeltiden. Inskrift: Gudfast, Säulv reste stenen efter Holmsten sin broder. (Revideringsinventeringen 1984) - - - Förstagångsinventeringen 1958: Runsten, granit, 0,95 m h, 0,8 m br vid basen, avsmalnande uppåt och upptill avrundad. Runhöjd 6-7 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nyköpings socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N muren i utbyggnad mot N (sakristian) i Helgona kyrka 1,3 m Ö om NV hörnet. /1958 I NNÖ väggen i sakristians utsida 1,25 m Ö om dess NV hörn och 0,24 m över markytan. /1985"
Vill du se flera runstenar i Nyköpings socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.751482
Longitud: 17.016486
Lämnings-ID: L1984:7599
Riksantikvarieämbetets ID: Nyköping 52:1
Sveriges runinskrifter: Sö51, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Allhelgonakyrkan
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nyköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:7599