Runsten Sö130, L1984:4151 i Lid
Även känd som Hagstuganstenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Fjórir gerðu at fôður góðan dýrð drengila at Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §PB Hann(?) fell(?) í(?) Gôrðum(?) ... §QB ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, grå granit, 1.6 m h, 0.85 m br (N-S) och 0.35 m tj.Stenen har ett rombiskt tvärsnitt och har runristningar på N ochÖ sidan. Rundhöjd 10-12 cm. Den Ö sidens ritning är i huvudsakbevarad, nu den N sidans ristning är från markytan och intill0.7 m h, och därovan bortflangad. Stenens båda ytterkanter äravslagna och eventuellt även toppen. Stenene står rest blandslagen odlinsten. Lutar något mot V. Enligt markägaren hittadesstenen i en tidigare nu granplanterad åker, ca 100 m Ö nuvarandeplats.Intill och NV om nr 1 är2) Stensättning, rund, 11 m i diam och 0.3-0.5 m h, med fyllningav delvis övermossade och - torvade stenar, 0.2-0.6 m st.Stensättningen har påfört rikligt med odlingssten i Ö delen, ochär där något svåravgränsad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖSÖ kanten av morän- och bergshöjd. Skogsmark, tid. hygge."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.892418
Longitud: 16.967899
Lämnings-ID: L1984:4151
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 24:1
Sveriges runinskrifter: Sö130, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hagstugan, sparsta ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hagstuganstenen -
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4151