Runsten L1984:4117 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, grå granit, 1.55 m h, 1.15 m br (NÖ-SV), avsmalnandeuppåt och 0.55 m tj. Runhöjd 7-20 cm. Ristningen vetter mot NV.Texten skadad i övre vänstra kanten. Imålad med rödfärg. Skyltadmed RAÄ:s us-skylt. SÖ158.2) Platsen för nr 1, där den stod vid inv 1958 och hittadesliggande, nästan helt övertorvad av markägaren Claes Widén,Ärsta, år 1951 och år 1953 restes ca 30 m från fyndplatsen. 1984flyttad till nuvarande plats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1: Moränplatå V om sedimentmark. Hagmark intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 10 m SÖ om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860906
Longitud: 17.029067
Lämnings-ID: L1984:4117
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4117