Runsten L1984:3765 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, fragmentarisk, 1.45x0.47 m st och 0.2-0.44 m tj.Runhöjd 6-9 cm. Imålad med flagnande rödfärg. Fragmentet utgörövre högra delen av runstenen med lätt skadad ristning i kantenoch är numera ihopsatt med en cementkopia av resten avrunstenen, vilken är tidigare känd till utseendet. Helarunstenen i nuvarande skick är 1.56 m h, 1.73 m br (NÖ-SV) och0.5 m tj. Ristningen vetter mot SÖ. Runstenen är fastgjuten påen berghäll. SÖ 155.20 m S om nr 1 är:2) Runsten, fragmentarisk, 1x0.61 m st och 0.39 m tj, beståendeav två ihopsatta fragment. Runhöjd 6-8.5 cm. Imålad medflagnande rödfärg. De båda fragmenten utgör den svårtkantskadade övre delen av runstenen och är numera ihopsatta meden kopia av resten av runstenen som man antar att den ungefärsett ut, givetvis utan runor. Hela runstenen i nuvarande skickär 1.3 m h, 1.05 m br (NNV-SSÖ) och 0.39 m tj. Ristningen vettermot ÖNÖ. Runstenen är löst (?) uppställd på en berghäll. SÖ156?Nr 1 hittades våren 1959 vid RAÄ-nr 350 av markägaren NatanaelHyllander och amatörarkeologen Boris Wredenmark som då arbetadepå gården (Sörby). De sökte efter den av Peningskiöld kända,avritade och senare försvunna delen (cementkopian), men fannistället den på 1600-talet saknade delen av stenen.Nr 2 hittades under pingsten 1960 av Boris Wrettenmark som påsamma fyndplats som nr 1 ej hittade resten av denna sten utanistället en helt ny runsten, nr 2. Troligen är det ett år 1862omtalat fragment som hittades i ett stenröse i en gärdesbacke,vid Sörby. Detta var 0.43x0.29 m st, möjligen en de lav nr 2 (ejkontrollerat i fält). Stenarna har troligen ursprungligen restsnära fyndplatsen RAÄ-nr 350, där en nyligen bortodlad väg gåttfram.Se skiss i inv handlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Måttligt SV-sluttning av moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 22 m NNV om manbyggnads NV hörn. Nr 2: 11 m V om samma hörn."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.847895
Longitud: 17.031838
Lämnings-ID: L1984:3765
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 155:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3765