Runsten L1984:3765 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3765 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3765 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, fragmentarisk, 1.45x0.47 m st och 0.2-0.44 m tj.Runh√∂jd 6-9 cm. Im√•lad med flagnande r√∂df√§rg. Fragmentet utg√∂r√∂vre h√∂gra delen av runstenen med l√§tt skadad ristning i kantenoch √§r numera ihopsatt med en cementkopia av resten avrunstenen, vilken √§r tidigare k√§nd till utseendet. Helarunstenen i nuvarande skick √§r 1.56 m h, 1.73 m br (N√Ė-SV) och0.5 m tj. Ristningen vetter mot S√Ė. Runstenen √§r fastgjuten p√•en bergh√§ll. S√Ė 155.20 m S om nr 1 √§r:2) Runsten, fragmentarisk, 1x0.61 m st och 0.39 m tj, best√•endeav tv√• ihopsatta fragment. Runh√∂jd 6-8.5 cm. Im√•lad medflagnande r√∂df√§rg. De b√•da fragmenten utg√∂r den sv√•rtkantskadade √∂vre delen av runstenen och √§r numera ihopsatta meden kopia av resten av runstenen som man antar att den ungef√§rsett ut, givetvis utan runor. Hela runstenen i nuvarande skick√§r 1.3 m h, 1.05 m br (NNV-SS√Ė) och 0.39 m tj. Ristningen vettermot √ĖN√Ė. Runstenen √§r l√∂st (?) uppst√§lld p√• en bergh√§ll. S√Ė156?Nr 1 hittades v√•ren 1959 vid RA√Ą-nr 350 av mark√§garen NatanaelHyllander och amat√∂rarkeologen Boris Wredenmark som d√• arbetadep√• g√•rden (S√∂rby). De s√∂kte efter den av Peningski√∂ld k√§nda,avritade och senare f√∂rsvunna delen (cementkopian), men fannist√§llet den p√• 1600-talet saknade delen av stenen.Nr 2 hittades under pingsten 1960 av Boris Wrettenmark som p√•samma fyndplats som nr 1 ej hittade resten av denna sten utanist√§llet en helt ny runsten, nr 2. Troligen √§r det ett √•r 1862omtalat fragment som hittades i ett stenr√∂se i en g√§rdesbacke,vid S√∂rby. Detta var 0.43x0.29 m st, m√∂jligen en de lav nr 2 (ejkontrollerat i f√§lt). Stenarna har troligen ursprungligen restsn√§ra fyndplatsen RA√Ą-nr 350, d√§r en nyligen bortodlad v√§g g√•ttfram.Se skiss i inv handlingarna. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Måttligt SV-sluttning av moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 22 m NNV om manbyggnads NV hörn. Nr 2: 11 m V om samma hörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.847895
Longitud: 17.031838
Lämnings-ID: L1984:3765
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 155:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1ea98f51-c018-4dc1-8fd0-69770e45bdc7