Runsten Sö150, L1984:3241 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein at Þor... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 100x35-60 m (NNV-SSÖ), bestående av 29 fornlämningar.Dessa utgörs av 4 högar och 25 runda stensättningar.Högarna är 6-9 m diam och 0.6-0.7 m h. Ett par har i ytan enstakastenar, 0.2-0.4 m st. En har helt, en delvis kantkedja, 0.1-0.3m h av 0.2-0.8 m l stenar. Tre är yt- eller kantskadade.De runda stensättningarna är 3.5-8 m diam och 0.1-0.5 m h, ettpar högliknande. Övertorvade, några med i ytan eller kantenenstaka stenar, 0.1-0.5 m st. En har i mitten en rest sten(något lös), 0.6x0.3 m (N-S) och 0.7 m h. En, i SÖ, harmittsten, 0.3 m st och, 0.05 m h. Flera är yt- ellerkantskadade.Några i S är otydliga.Gravfältet är i SV delen skadat av äldre bebyggelse (husgrundefter ladugård).Beväxt med barrträd samt några björkar och aspar. Kortbetat.I Runtuna skola förvaras lerklining från en gravhög vidLillgården, Kungsberga, uppgrävd 1874, säkerligen RAÄ-nr 62.2) Runsten, belägen på en grav i SÖ kanten av gravfältet, ärfragmentarisk, 0.63 m h, 0.51 m br (NÖ-SV) och 0.23 m tj.Runhöjden är 5-7 cm. Ristningen, ej imålad, vetter mot SÖ.Fragmentet har varit fastsatt med cement på graven, men lågkullfallen vid rev inv 1985. Den restes igen av inventeraren enltidigare beskrivning.Den är troligen av granit, blågrå och utgör övre delen avrunstenen, hittad här år 1897 enl Brate, år 1886 enl Söderbergoch I Schnell, då en stuga revs. SÖ 150.Även rustenen SÖ 149, vid kyrkan (RAÄ-nr 63:1) sedan 1929, stodvid Kungsberga dessförinnan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av morän- och bergshöjdskrön i sedimentmark NV om sjö.Skogsmark (i S hagmark), (barrskog), intill tomtmark ovanåkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.890144
Longitud: 17.055973
Lämnings-ID: L1984:3241
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 62:2
Sveriges runinskrifter: Sö150, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kungberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3241