Runsten Sö50, L1983:3797 i Tuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorbjôrn ok Freylaug létu rétta stein eptir Eynd, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,1-0,25 m tj. Runhöjd 9-12 cm. Fundament av betong, intill 0,15 m h. Påträffades 1906, intill nuvarande placering, "vid plöjning på Jogersta Västergårds mark i åkern 9 steg från landsvägsdiket, 100 steg Ö om en rännil som löper över landsvägen V om Annebäck". Stenen restes på en åkerholme ca 190 m SÖ om nuvarande placering. Se även RAÄ-nr Tuna 16:1 (fyndplatsen)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren intill flack lermark, åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart Ö om ägogräns (N-S), 6 m S om vägbana."
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.740642
Longitud: 16.856962
Lämnings-ID: L1983:3797
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 82:1
Sveriges runinskrifter: Sö50, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Jogersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3797