Runsten Sö171, L1983:2293 i Sättersta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingifastr lét hôggva stein eptir Sigvið, fôður sinn. Hann fell í Holmgarði, skeiðar vísi með skipara. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 1.6x1 m, i flyttblock, 3x2 m (NV-SÖ) och 2.4 m h.Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter mot SV. Starkt söndervittrad,huvudsakligen i nedre delen där runinskriften till stor delsaknas. Stenen är lagad med cement i flera sprickor. Blocketligger intill och SV om krönet av en brant bergshöjd och vettermot en igenväxande sjö i SV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sättersta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid och SV om krön av blockrik bergshöjd. Skogsmark (barrskog)."
Vill du se flera runstenar i Sättersta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.888653
Longitud: 17.253147
Lämnings-ID: L1983:2293
Riksantikvarieämbetets ID: Sättersta 11:1
Sveriges runinskrifter: Sö171, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Esta
Placering: 3 delar finns i SHM (24015).
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Diorit
Runristare: Tore 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Sättersta
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:2293