Hällristning L1983:3689 i Tuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 4.5x1-4.5 m (VNV-ÖSÖ) , bestående av minst 6skepp, 2 yxfigurer, ca 4 fragmentarriska figurer (troligenrester av skepp) och minst 7 älvkvarnar på slät, tämligen brantVNV-sluttande häll.Skeppen är 0.57-1.45 m l och 0.15-0.38 m h. Fyra harbemanningsstreck eller rester av dylika samt alla har dubblalinjer. Skeppen är alla avbildade under varandra. Av yxfigurernaär den i VNV numera 0.45 m l skadad i SSV delen. Den andra,belägen separat i förhållande till övriga figurer, i SSÖ , är0.49x0.25 m st.Älvkvarnarna, är 3.5-4.5 cm diam och ca 0.5 cm dj. Två är belägnavid den VNV yxfigurer, tre vid den SSV yxfiguren samt två ianslutning till skeppsfigurer i den övre. ÖSÖ delen.De fragmentariska figurerna är alla sannolikt rester efter skepp,nu intill 0.65 m l i tre fall dubbla, parallella linjer.Ristningarna är 1.5-4 cm br och 0.2-0.5 cm dj. Uppmålade med rödfärg, delvis felaktigt och ofullständigt! Bör ommålas! Nr 1 ärskyltad av Länsstyrelsen / Södermanlands museum med en delvisfelaktig och ofullständig text! Bör skyltas nu!16 m Ö on nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, på tämligen brant N-sluttande berghäll,bestående av 1 älvkvarn, 6.5-7 cm diam och 1.5 cm dj.Ca 36 m ÖSÖ om nr 2 och 10 m NNÖ om NV hörnet av lada är3) Älvkvarnslikn förekomst, belägen på mycket svagt N-sluttandeberghäll. I smal, ljus av annan bergart ären för djupning,rundad, 7-8 cm diam och 1.5 cm dj. Osäker, bör varanaturbildning.Ca 11 m VSV om nr 3 och 8 m NV av NV hörnet av lada är4) Älvkvarnasliknande förekomst på svagt NÖ-sluttande berghäll,bestående av 20 intill varandra belägen fördjupningar, 9x5 resp10x8 cm och 2 cm st. Troligen naturliga vittringsgropar.1.5 m VNV om nr 4 är5) Älvkvarnsförekomst? belägen på en svagt N-sluttande häll,bestående av en osäker älvkvarn 5-6 cm diam och 1 cm dj.Troligen naturbildning, men den mest älvkvarnsliknande av nr3-5.16 m ÖSÖ nr 1 och S nr 2 är6) Stentida inristning, 0.85x0.55 m (NV-SÖ), belägen påNV-sluttande berghäll.\ K.P:J\30/10\B.G.J 19??\.3 m S nr 1 är7) Älvkvarnsförekomst (?) på måttligt NV-sluttande berghäll(samma häll som nr 1), bestående av 1 trolig älvkvarnsförekomst,4.5 cm diam och 0.5 cm dj, vittrad. 10 cm nedanför är troligenen naturlig vittringsgrop, delvis älvkvarnsliknande. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VNV krönpartiet och VNVN-N-sluttningen av hällbunden bergrygg(VNV-ÖSÖ)i sedimentmark. Impediment mellan tomtmark ochlagårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 3 är 10 NNÖ om ladas NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.742758
Longitud: 16.801854
Lämnings-ID: L1983:3689
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 23:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3689