Hällristning L1983:1280 i Svärta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 20 x 15 m (N-S) bestående av 2 förekomster: Hällristning, 3,8 x 2,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 2 rännor och 45 skålgropar. Skeppet är 45 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck, delvis fragmentariskt. Rännorna är 3 - 5 cm diam. En sammanbinder två skålgropar och utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 44 runda, 2 - 8 cm diam och 0,5 - 4 cm dj, 1 är avlång, 16 x 8 cm coh 3 cm dj. Belägen på ONO-sluttande kalkstenshäll. Skålgropsförkomst, 2,4 x 1,3 m (SSV-NNÖ), bestående av 2 rännor och 40 skålgropar. Rännorna är 4 - 10 cm l, en sammanbinder två skålgropar och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 3 - 8 cm diam och 0,5 - 5 cm dj. Belägen på kalkstenhällens krön, 1,1 m VSV om hällristningen. 25 m VSV därom är en kalkstenshäll med naturliga vittringsgropar. (RAÄ dnr 326-1562-2006) Äldre beskrivning Älvkvarnsförekomst, 5,6x3,8 m st (NÖ-SV), på övre delen och NÖ-sluttningen av berghäll, kalksten, bestående av 68 älvkvarnar.En av dessa är oval, 17,5x8,5 cm och 2,5 cm dj. De övriga är 4-9 cm diam och 0,5-4 cm dj.4,5 m SSÖ därom är Svärta 226:2. 25 m VSV om nr 1 på en SV-sluttande kalkhäll, är inom en yta avca 3x2 m några fördjupningar, vilka kan vara vittrade älvkvarnar el. eljest naturbildningar. På samma häll finns flera helt klart naturliga gropar i kalkhällen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svärta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av liten, delvis hällbunden bergklack, med moräninslag vid smal sedimentdalgång (Ö-V) i V och stort flackt sedimentbäcken i Ö. Hagmark, f.d. tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om Svärta 226:1, 21 m VSV om åkerkant, 52 m SSV om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Svärta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.794123
Longitud: 17.104174
Lämnings-ID: L1983:1280
Riksantikvarieämbetets ID: Svärta 226:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Svärta
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1280