Runsten U594, L2015:8111 i Väddö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Ketilbjôrn létu stein reisa ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Del av runsten, 0,8 m l 0,35 m br och 0,09 m tj. Stenen är på sinabägge sidor helt flat. Runslingans höjd 0,08 m. Ingen person hadevid inventeringstillfället kännedom om fyndplats. Se Skiss! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väddö socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Lärosal i "Tingshuset" Väddö folkhögskola"
Vill du se flera runstenar i Väddö socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.976264
Longitud: 18.818709
Lämnings-ID: L2015:8111
Riksantikvarieämbetets ID: Väddö 32:1
Sveriges runinskrifter: U594, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ortalalund
Placering: Vid Väddö folkhögskola.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Väddö
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8111