Runsten U585, L2017:5254 i Estuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilbjôrn lét kuml þetta gera(?) ok Ábjôrn at son sinn góðan sas at Ônundr k- u an tauþar Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,95 m hög, 0,4-0,7 m bred (NÖ-SV) och 0,55 m tjock. Något spetsig topp. Ristningen, som är mycket otydlig, är anbragt på den mot NV vända, släta sidan. Den är grovt huggen med varierande runhöjd. Stenen omges av ett syrenbuskage. 3 m SV om runstenen ligger nedsjunken i markytan en annan sten, 2,1 m lång, 1 m bred och 0,2 m tjock. Den är grovkristallinisk i ytan. T Enligt Upplands runinskrifter är inskriften av allt att döma utförd i en tid då konsten att rista runstenar sedan länge fallit i glömska och de runliknande tecknen ger ingen begriplig mening."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV-slutande moränmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNÖ om NV hörnet och 6 m VNV om NÖ hörnet av torpstuga, 6 mSSÖ om landsväg"
Vill du se flera runstenar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.791361
Longitud: 18.684509
Lämnings-ID: L2017:5254
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 38:1
Sveriges runinskrifter: U585, (Upplands runinskrifter)
Plats: Igelsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5254