Runsten U570, L2016:5533 i Lohärad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áki ok Sveinn þeir létu reisa stein eptir Ótryggva, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,16 m h, 0,7 m br Ö 35cg N-V 35cg S) och 0,23-0,26 mtj av grå granit. SÖ plana i sidan med en runristning 0,46 m broch 0,9m h. Runt stenen en runslinga 0,08 m br. Stenensnederparti lagat med järnband. Stenens topparti bortbrutet i ettrelativt färskt brott. 0,25 m SV om nr 1 är: 2) Runstensfragment,0,46 m h, 0,2 m br och 0,26 m tj. På SÖ sidansSV kant en del avrunslingan, 0,8 m br. Detta fragment kan ha suttit upptill tillhörn på nr 1, dock sannolikt ej. Nr 2 är sannolikt ett fragmentav en tidigare okänd runsten, påträffad 1937 i grunden till engammal byggnad i Hållsta. Stenen (nr 1) framtogs vid rivning avett äldre hus, ett 20-tal m SSÖ om stenens nuvarande plats. Denstora stenen hade då tjänstgjort som spiselhäll. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttning av moränhöjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 5 m ÖNÖ om mangårdsbyggnad NÖ gavel"
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.786857
Longitud: 18.563027
Lämnings-ID: L2016:5533
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 54:1
Sveriges runinskrifter: U570, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hållsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Torfast (A); Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5533