Runsten L2015:3947 i Söderby-Karl
Foto av Runsten L2015:3947 i Söderby-Karl
Foto av Runsten L2015:3947 i Söderby-Karl
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Kyrkoruin, 21x14,5 (Ö 15cg N-V 15cg S), bestående av kor,långhus, sakristia (NÖ delen) och vapenhus (SVdelen). Sakristianär 4,5x3,5 m (Ö 15cg N-V 15cg S) och vapenhuset är 5,3x3,5 m (Ö15cg N-V 15cg S). Murarna är uppförda av gråsten och är nu 1-2,5m h och 1-1,5 m tj. Det inre är plan gräsmatta. Ruinenrestaurerades 1933-34 och 1975. I vapenhusruinen till nr 1 är 2)1 runstensfragment, röd sandsten, 0,8-0,9 m h, 0,3-0,5 m br och0,1 m tj. Runhöjd 10 cm. Det ena är avslaget inom en ickerestaurerad del. Med säkerhet delar av samma sten. Kring nr 1 är3) Ödekyrkogård, nu synligen 65x50-70 m (ÖNÖ-VSV). Den omges i Nsamt delar av Ö och V sidorna av en ? gårdsmur av delviskallmurad och delvis murad gråsten, 1,5-1,8 m br och 1-1,5 m h.Muren är torvtäckt. Det är tänkbart att kyrkogården varit endast65x33-50 m, eftersom mur saknas på nuv. långsidan och del avgavlarna. S området har tidigare varit bebyggt. Beväxt med någralönnar ekar och björkar. Ö om koret står ett träkors rest. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Söderby-Karl socken i Norrtälje kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sand- och lermark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Egen fastighet"
Vill du se flera runstenar i Söderby-Karl socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.858933
Longitud: 18.681247
Lämnings-ID: L2015:3947
Riksantikvarieämbetets ID: Söderby-Karl 212:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Söderby-Karl
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3947