Runsten L2015:1583 i Roslags-Bro
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, fragmentarisk nu 0,55 m h, 0,7 m br och 0,15m tj. Ristningen vetter mot S. Runhöjd ca 10 cm. Även på denbevarade delen är ristningsytan skadad genom avspjälkning.Fragmentet är fastgjutet på en betongsula i markytan. Fragmentetär uppenbarligen (runföljden!) detsamma som avbilden avRheyelias, ehuru nu mera skadat upptill t.v. och sannoliktjämnade nedtill. Det är såledesidentiskt med U 538. ? . OmLänsmansgården är densamma, där fragmentet ursprungligen låg "vidförstugudörren" kan av namnskicket att döma (Jon Ersson-ErickJoresson) också de "höga kullar", som omnämnes i rannsakningarnaha funnits här. Det är ej helt uteslutet att de talrika branta? i området kan ha avsetts, men ett förstört gravfält kanockså ha funnits (jfr 122!) T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m VNV om SV hörnet av manbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Roslags-Bro socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.855665
Longitud: 18.757174
Lämnings-ID: L2015:1583
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Bro 60:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Roslags-Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1583