Hällristning L2017:7797 i Frötuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 2,5x2,3 m (N-S) i välvd N- sluttande berghäll. Ristningen utgöres av en spirallöpande runslinga på 9 varv. Runhöjd 8-9 cm. Spiralens varv ligger på 2-3 cm avstånd. Vidristningens början i nedre kanten är en djurhuvudliknande dekoration. Ristningen är väl huggen. Den slutar längst in med årtalet 1743. Den omfattar sannolikt 800-900 tecken. Den är versifierad. Själva ristningsytan är nu avtorvat, men berget i övrigt till större delen övertorvat eller övermossat. 5 m SV om ristningen har inom ett ca 10x5mst område (Ö-V) påförts sprängsten och röjningssten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Frötuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten tämligen brant bergsrygg (N-S) med moränavlagringar. Åkerholme"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om svagt markerad åkerhörn, 25 m S om åkerhörn"
Vill du se flera runstenar i Frötuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.745278
Longitud: 18.743821
Lämnings-ID: L2017:7797
Riksantikvarieämbetets ID: Frötuna 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Norrtälje
Socken: Frötuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7797