Runsten L2012:9670 i Häradshammar 🇬🇧
Foto av Runsten L2012:9670 i Häradshammar
Foto av Runsten L2012:9670 i Häradshammar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þólfr reisti stein þenna eptir Ketil, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m hög, 0,55 m bred (N 15 grader V-S 15 grader Ö) 0,5 m tjock. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 10-11 cm. Ristningsdjup 0,1-0,5 cm (vanligen 0,2 cm). Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Tolv reste denna sten efter Kättil, sin son." Rest 1941. Uppmålad 1991."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häradshammar socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen flack moränmark. Barr- och lövträd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S 10 grader Ö om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.538857
Longitud: 16.636479
Lämnings-ID: L2012:9670
Riksantikvarieämbetets ID: Häradshammar 222:1
Sveriges runinskrifter: Ög230 (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Åkerby trappbacke
Placering: Rest 1941.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Häradshammar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f80b7ae5-5dc5-44c2-b7e6-0025c1605ed1