Runsten Ög22, L2012:7117 i Kuddby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn ok þeir Áli/Alli ok Órœkja reistu stein eptir Þorgaut, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,3 m hög, 0,9 m bred (NNV-SSÖ) och 0,27 m tjock. Den ristade ytan är vänd mot ÖNÖ. Runhöjd 11-12 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Asbjörn, Alle samt de med honom, och Orökja reste stenen efter Torgöt, sin fader." Lagad och rest 1941. Uppmålad 1978. Uppmålad 2002. Se skiss i boken. Längs ryggen kring och NV om runstenen är oregelbundna upphöjningar efter äldre bebyggelse intill grustäkterna mitt emot 185."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kuddby socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränås. Hagmark invid gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23,5 m Ö 30cg N om ÖSÖ hörnet av ekonomibyggnad och 10 m ÖSÖ om gårds-infartsväg, 20 m V 35cg S om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Kuddby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.501247
Longitud: 16.443578
Lämnings-ID: L2012:7117
Riksantikvarieämbetets ID: Kuddby 186:1
Sveriges runinskrifter: Ög22, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Odenstomta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kuddby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:7117