Runsten Ög163, L2012:6789 i Kullerstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ádísa(?) reisti stein eptir Guðfast, son sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m hög, 1,4 m bred (N-S) och 0,4 m tjock. Runskriften på N halvan av den mot V vända sidan. Runslingan, 8-11 cm bred, löper omkring ett kors, 50x35 cm, på stenens övre hälft. Runhöjden är ca 10 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Adisa reste stenen efter Gudfast, sin son. Gud hjälpe hand ande!" Rest 1941. Uppmålad 1969. Runstenen står i V kanten av en fornlämningliknande kulle, ca 8 m diameter och ca 0,6 m hög med en grop i mitten, ca 5x2 m och ca 0,6 m djup (N-S). Sannolikt ej fornlämning. Skyltad av RAÄ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kullerstad socken i Norrköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kanten av moränbunden höjdsträckning. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Kullerstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.568576
Longitud: 16.001189
Lämnings-ID: L2012:6789
Riksantikvarieämbetets ID: Kullerstad 5:1
Sveriges runinskrifter: Ög163, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Skattna
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Norrköping
Socken: Kullerstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6789